Què és el voluntariat?

Quatre idees claus sobre el voluntariat:

 

Voluntarietat. El voluntariat, l’acció voluntària, és el resultat d’una lliure elecció, és una opció ètica, personal, gratuïta, que no espera retribució o recompensa. La paraula exacte no és desinterès, perquè la persona voluntària té interès, molt interès i obté satisfacció en les seves motivacions personals.

Solidaritat. El voluntariat, l’acció solidària sols existeix quan repercuteix en els altres, quan el seu interès és col·lectiu, general, públic. El voluntariat és un mitjà per donar resposta a les necessitats, problemes i interessos socials, i no una finalitat en sí mateixa per satisfer a les persones voluntàries. L’acció voluntària suposa un compromís solidària per millorar la vida col·lectiva

Acció. El voluntariat no és sols una valor ètic, una actitud, sinó una pràctica concreta. El Voluntariat es realitza, és acció. Si es queda sols en un vago esperit de bona persona, de bon ciutadà o ciutadana, acaba essent una cosa buida i sense sentit. Encara que també és cert que no és possible la pura acció sense “esperit”, sense valors. Però el que canvia el món, el que enfronta els problemes i les necessitats, és l’acció.

Organització. El voluntariat, per ser alguna cosa molt important, no es pot tractar com una pràctica personal, individual, testimonial, íntima. Perquè l’objectiu del voluntariat és millorar la realitat, transformar el món, i fer-ho eficaçment. Enfront a la improvisació i la espontaneïtat, el voluntariat requereix actuar organitzadament, unint forces. Per tant l’acció voluntària ha de ser una acció organitzada, sistemàtica, sinèrgica, que requereix una organització d’associacions o fundacions en les quals actuar.

Què aporta el voluntariat a
la nostra societat?

El voluntariat no és una forma d’estar, sinó una forma de ser; no és tracta sols de les hores que es dediquen ales diferents tasques, sinó d’estar atents i oberts solidàriament a la millora estructural de la societat en la qual vivim, a la lluita per un món més just, solidari, equitatiu i igualitari.

En quins camps d’acció participen els voluntaris i voluntàries?

 

L’acció voluntària es desenvolupa pràcticament en tots els àmbits temàtics, en tots els camps d’actuació com per exemple:

Social. Moltes persones voluntàries treballes en l’ajuda a persones i a col·lectius socialment exclosos, en l’acollida a immigrants, en la lluita contra la pobresa, e l’atenció a col·lectius socials amb necessitats, mancances i discapacitats de diferents tipus, etc

Cultural. Moltes persones voluntàries porten a terme treballs de recuperació o conservació de d’identitat cultural, en la promoció de la creativitat, en la difusió dels bens culturals, etc.

Educatiu. Moltes persones voluntàries treballen en l’alfabetització i educació de persones adultes, en la defensa de l’educació per a tots, en la dinamització i la promoció de la participació en la comunitat escolar, etc.

Medi ambient. Moltes persones treballen en la protecció o recuperació d’espècies o espais naturals, en la denúncia de situacions de degradació mediambientals, en el desenvolupament d’una consciència mediambientals entre la ciutadania, etc.

Salut. Moltes persones voluntàries treballen en la promoció de la salut, en el desenvolupament dels hàbits de vida saludable, en la resposta a situacions de necessitat sanitària, etc.

Participació Ciutadana i Civisme. Moltes persones voluntàries treballen en la promoció de la participació ciutadana, en l’enfortiment del teixit associatiu, en l’impuls de la iniciativa social, en la creació i animació de xarxes socials, etc.

Promoció de Col·lectius. Moltes persones voluntàries treballen en la promoció , en la defensa dels drets, integració social de determinats col·lectius socials: dones, joves, immigrants, reclusos, grups ètnics, etc

Drets Humans. Moltes persones voluntàries treballen en la denúncia d’injustícies, contra la pensa de mort, en defensa dels Drets Humans, la justícia, els valors democràtics, etc.

Cooperació Internacional. Moltes persones voluntàries treballen en la promoció i el desenvolupament de projectes de cooperació, en combatre la pobresa i promoure el desenvolupament en els països empobrits del Sud, etc.

Emergència i Socors. Moltes persones voluntàries treballen en la resposta a situacions d’emergència causades per desastres naturals, guerres, fams, etc.

Desenvolupament Socioeconòmic. Moltes persones voluntàries treballen en el desenvolupament de projectes de promoció socioeconòmica o desenvolupament comunitari, dirigit a millorar les condicions de vida d’una comunitat o sector social concret, etc.

Temps Lliure. Moltes persones voluntàries treballen fonamentalment amb nins i adolescents, en l’educació en el temps lliure, en la promoció de valors, coneixements i actituds, en activitats relacionals i recreatives que tenen com a àmbit el temps lliure, etc.

Comerç Just. Comerç Just és una proposta alternativa al comerç internacional convencional basat en garantir als productors del Sud una compensació justa pel seu treball, assegurant-los un mitjà de vida digne i sostenible i el disfrut dels seus drets laborals.

social-work-2356026_1920
social-work-2356026_1920
previous arrow
next arrow

Què es commemora el dia 5 de desembre?

 

El dia 5 de desembre es commemora el DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, instituït el 17 de desembre de 1985 per l’Assemblea General de Nacions Unides en la seva resolució 40/212 en reconeixement a l’activitat solidària i altruista portada a terme per les persones voluntàries.

Posteriorment, altres propostes relacionades han anat augmentant l’interès i la participació respecte l’acció voluntària. L’any 1997 es va designar l’any 2001 com a l’Any Internacional dels Voluntaris, iniciativa que fou aprovada per 123 països. El nombre de països que s’uneixen a la celebració del Dia Internacional del Voluntariat incrementa any rere any.

A Espanya, aproximadament, 4 milions i mig de persones dediquen part del seu temps i esforç als altres, mitjançant més de desenes de mirels d’organitzacions no governamentals. A Balears, un 9,2% de la població major de 14 anys fa voluntariat dedicant, d’una manera solidària i altruista el seu temps a la transformació social.