Forma part de la Plataforma

Què és la Plataforma del Voluntariat?

 

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears és una associació d’entitats sense ànim de lucre, amb pesonalitat juridica pròpia, independent de la dels seus associats i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

 


 

 

Quines son les seves finalitats?

 

Tal i com estableix l’article 4 dels seus estatuts la Plataforma te les següents finalitats:

 • Promoure el voluntariat a la societat, i sensibilitzar a aquesta de la seva aportació
 • Intercanviar experiències de feina i facilitar la col·laboració entre els components de la Plataforma i d’altres plataformes establertes a l’Estat Espanyol.
 • Estudiar la realitat juridica existent i promoure en conseqüència els marcs jurídics que permetin potenciar el voluntariat.
 • Participar de forma permanets a l’elaboració de propostes sobre polítiques i programes de voluntariat que desenvolupi l’administració a tots els nivells.
 • Servir de marc per a la defensa dels interessos i la independència de les entitats en la seva labor de promoció del voluntariat.
 • Qualsevol altra finalitat de foment, desenvolupament i enfortiment del voluntariat.

 


 

 

Activitats que es fan des de la Plataforma

 

Per tal d’assolir els objetius marcats la Plataforma promou i realitza activitats de formació, assessorament i sensibilització sobre voluntariat. També desenvolupa trobades, intercanvis, tallers, seminaris i aquelles accions que proposen les entitats membres.

 


 

 

Qui pot formar part de la PLAVIB?

 

Poden formar part de la Plataforma del Voluntariat de les Illes totes persones fisiques o jurídiques, que complint els requisits exigits, seguin admeses per l’Assemblea general.

 


 

 

Tipus de membres

 

MEMBRES DE PLE DRET; entitats privades sense afany de lucre amb personalitat juridica pròpia que puguin acreditar servei permanent de voluntariat, que respectin el codi étic i que duguinm, com a míni, dos anys en funcionament amb volutaris.

MEMBRE ADHERITS; entitats sense afany de lucre que participen en la realització d’alguns objectius pero no poden ser membres de ple dret per no reunir algun dels requisits.

MEMBRES COL·LABORADORS; persones fisiques o juridiques que col·laboren en accions puntuals de la Plataforma per a la consecució d’un o varis objectius d’aquesta.

 


 

 

Deures dels membres

 

Entre altres, seran deures de les entitats membres de la Plataforma:

 • Participar a les activitats i òrgans de govern de la Plataforma
 • Complir les responsabilitats adquirides amb la Plataforma, estant obligats al pagament de la quota anual que fixa l’Assemblea
 • Subscriure el Codi Ètic de les organitzacions de Voluntariat i comprometre’s amb el seu compliment.
 • Per més informació consultau els estatuts.

 


 

 

Passes a seguir per a ser membre de la Plataforma

Si la vostra entitat compleix els requisists i voleu formar part de la Plataforma sols heu de;

 1. Acordar l’entrada segons els que estableixin els vostres estatuts
 2. Enviar els següents documents per la sol·licitud de nous membres a la Plataforma (plavib@plataformavoluntariat.org):
  1. Sol·licitud d’adhesió i acceptació del codi ètic: Document d’adhesió
  2. Acord de l’entitat: Certificat o acta de la junta directiva o organisme executiu on s’acorda la entrada a la PLAVIB.
  3. Certificat de número de persones voluntàries de l’entitat.
  4. Memòria d’activitats de l’entitat del darrer any.
  5. Còpia dels estatuts de l’entitat.
 3. Des de la secretaria tècnica es revisa la documentació i es duu a la Comissió Executiva que posteriorment podrà proposar la entrada del nou membre a la següent Assemblea.