L’ENQUESTA

Va ser realitzada per la Plataforma del Voluntariat d’Espanya amb la col·laboració de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears i la resta de plataformes territorials autonòmiques amb la següent fitxa tècnica

 • Univers: Persones voluntàries de les 17 comunitats autònomes espanyoles 
 • Mostra real: 6.122 entrevistes. 
 • Marge d’error: ±1,25% per estimacions globals 
 • Eina: Qüestionari auto aplicable mitjançant Internet 
 •  
 • Data: 01/04 – 31/07 
 • Estudi nacional distribuït per les comunitats autònomes. 

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es realitzaren 358 enquestes corresponents a la població del territori autonòmic, que esdevé el perfil de les persones voluntàries de les Illes Balears.

 

 

EL MÉS DESTACABLE

En relació amb el perfil

 • Hi ha una marcada feminització del voluntariat (66,2%), més marcada que al conjunt de l’Estat (59,5%).
 • A les Illes Balears, així com s’augmenta l’edat hi ha més participació en el voluntariat, havent un 24,6% de majors de 65 anys.
 • El perfil ideològic polític en el voluntariat és més marcada la ideologia d’esquerres, que en el conjunt de la societat.
 • Destaca en el perfil laboral, l’alt nombre de persones jubilades voluntàries (34,4%), respecte al conjunt de la societat balear, però també amb les dades del conjunt d’Espanya. 
 • Les persones amb estudis universitaris, accedeixen més al voluntariat.
 • Pel que fa al país d’origen, les persones nascudes a l’estat espanyol i a països del continent americà, principalment Sud Amèrica, tenen més pes percentual que el que tenen en la població en general. 
 • El percentatge de persones amb discapacitat que fan voluntariat (11,2%) és major que les dades de tota la societat (7,72%), fent palès la facilitat d’accés al voluntariat.
 • Entre les persones voluntàries casades participen més els homes que les dones, s’inverteix això amb persones vídues, separades o fadrines on hi ha més pes de les dones. 

 

En relació amb l’activitat de voluntariat

 • Els àmbits de les accions de voluntariat més comuns són, principalment, el social, i en menor mesura l’oci i el temps lliure. 
 • Els tipus d’accions més habituals són el suport associatiu, on, percentualment, participen més els homes, i l’acompanyament a persones on participen més les dones.
 • Principalment, es desenvolupa el voluntariat presencial (77,9%), però de la crisi sanitària de la COVID-19 han quedat molts de programes de voluntariat que mantenen la doble modalitat, presencial i a distància (20,9%).
 • Tot i l’augment en incorporacions els darrers tres anys, gairebé un quart del voluntariat fa més 10 anys o més que està duent a terme l’activitat voluntària. Separant per sexes, els homes romanen més fent voluntariat que les dones, les quals s’han incorporat amb més proporció els darrers tres anys.
 • La implicació de les persones amb voluntariat és d’una alta freqüència i d’una durada significativa, essent el més habitual la participació més d’una vegada a la setmana (36,9%) i  entre una i tres hores d’activitat voluntària setmanal (64,5%).

 

En relació amb el desenvolupament de l’acció voluntària

 • De forma comuna les persones voluntàries coneixen el voluntariat principalment per persones conegudes i per altres persones voluntàries.
 • Es valora que l’accés al voluntariat sol ser àgil i fàcil, sense impediments per part de l’entitat.
 • Les persones voluntàries mostren cert acord en què el voluntariat els ha fet adquirit noves habilitats, però no de forma generalitzada, ni tampoc es valora com un dels motius per iniciar o continuar el voluntariat.
 • La raó que es valora amb més acord per deixar el voluntariat és el canvi de circumstàncies personals o professionals i la que menys el desànim i pensar que no serveix per res. Entre les dones hi ha més acord en el canvi de circumstàncies personals com a raó per desvincular-se en el voluntariat que els homes.

 

En relació amb la satisfacció i motivació en l’acció

 • De forma general, les persones voluntàries es mostren altament satisfetes per la seva activitat voluntària, sobretot en el treball que realitzen, la relació amb persones destinatàries i els resultats de la seva entitat de voluntariat.
 • Les principals raons per iniciar el voluntariat són l’ajuda als altres, contribuir positivament a la societat i els valors personals.
 • Les motivacions per continuar el voluntariat, són més valorades que les d’iniciar-ho, demostrant així la satisfacció de les persones voluntàries, manco amb les raons d’emprar el temps lliure i fer coses diferents, molt lligat a l’inici del voluntariat.

 

PER MÉS INFORMACIÓ

Es podran consultar les dades a la web dels resultats de l’estudi, juntament amb totes les dades de la resta de comunitats autònomes.