DESCRIPCIÓ

Primera atenció personal a demandats de suport dels serveis de Creu Roja i valoració per organitzar les intervencions cap a les persones


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu de Creu Roja – Palma


DIA I HORA

Torns de matí o horabaixa (en funció de la disponibilitat de la persona voluntària) depenent de la fase del programa:
– Acollida: de dilluns a divendres de 10’00 a 13’00h.
-Valoració: de dilluns a divendres de 10’00 a 13’00h.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb vulnerabilitat social. Es tracta d’atendre persones que acudeixen a Creu Roja per sol·licitar la cobertura d’alguna necessitat.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat amb sensibilitat cap a les situacions de dificultat social, compromesos, amb capacitat d’escolta activa i empatia, amb ganes de treballar en equip. 
Es valorarà formació i/o experiència en l’àmbit social.
Coneixement i maneig ‘eines informàtiques.
Creu Roja oferirà formació específica a totes les persones voluntàries abans de la seva incorporació.


FUNCIONS

Voluntaris d’acollida: oferir una acollida a les persones que acudeixen a Creu Roja per a sol·licitar la cobertura de les seves necessitats.
Voluntaris de valoració: realitzar entrevistes de valoració a la persona atesa que permetin identificar problemes, capacitats, fortaleses, …


ACTIVITATS

Voluntaris d’acollida: Recollida de dades i emplenament de la demanda. Facilitar una primera informació sobre les possibilitats que Creu Roja ofereix davant les demandes plantejades. Facilitar una cita per a una valoració. Les entrevistes es realitzaran en un clima de confiança, proximitat  des de l’escolta activa.
Voluntaris de valoració: Realització d’entrevistes de valoració i revisió d’aquestes amb l’equip de valoració per a la seva interpretació i anàlisi. Participació amb l’equip de valoració en l’elaboració d’un pla personalitzat de intervenció.