assessorament i acompanyament
Assessorament i acompanyament a entitats
A continuació trobareu la informació de la documentació i recursos per a les entitats de voluntariat. Per descarregar la documentació ho podreu fer mitjançant l’enllaç del final.
 
PER COMENÇAR
Afegim la guia “Feim Voluntariat” . Us servirà per tenir una primera idea sobre aquelles obligacions de documentació i processos que normativament es demana a les entitats com a entitats de voluntariat.
 
 
LA DOCUMENTACIÓ DE LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT
Normativament és obligatori desenvolupar els següents documents:
Pla de Voluntariat, que reculli els aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries.
Programa o programes de voluntariat, un programa per cada un del conjunt d’accions similars desenvolupades pel voluntariat.
Document de Compromís, document a emplenar amb l’acord de cada una de les persones voluntàries i l’entitat.
Codi Ètic, on es reculli l’acció voluntària.
Registre de persones voluntàries, llistat on hi hagi les dades de les persones voluntàries pel desenvolupament dels programes.
 
A més, l’entitat ha de comptar amb:
– Protocol de gestió de conflictes, que exposi el sistema i responsables de resoldre conflictes en el marc de l’acció de voluntariat.
– Règim de reemborsament de despeses, especificant quines despeses seran reemborsades a la persona voluntària i de quina manera.
– Un pla o itinerari formatiu pel voluntariat, on s’expliqui la formació necessària per desenvolupar l’acció voluntària a l’entitat.
– Certificats de participació, quan ho requereixin les persones voluntàries i que indiqui el temps i les accions o funcions desenvolupades al voluntariat.
– Identificació de persones voluntàries, que acredit que una persona està duent a terme un voluntariat per l’entitat.
– Acreditació de competències, facilitar un sistema que mitjançant una entitat externa on experts en recursos humans certificaran l’assoliment de certes competències incorporades en l’acció voluntària
– Assegurances pel voluntariat, disposant-ne per raó d’accidents i de responsabilitat civil
 
SUPORT EN LA REDACCIÓ
Us feim arribar documents adjunts propis, és a dir, realitzats per la Plataforma del Voluntariat, altres documents que estan fets per la Plataforma de Voluntariado de España o enllaços al portal d’instruments per entitats de voluntariat de la Direcció General de Participació i Voluntariat. Trobareu que els documents en alguns casos inclouen més informació. S’ha de tenir en compte que gran part dels models elaborats per la Plaforma del Voluntariat són més complets que l’obligació normativa de la llei, a fi de millorar els processos que es deriven dels propis documents i no quedant-se únicament amb l’obligació.
 
Pla de voluntariat
Afegim un document propi de suport en la redacció. A més, també afegim la guia d’elaboració de Plans de Voluntariat, que planteja una elaboració més profunda no sols damunt el document sinó en relació al procés de de definir finalitats i ús dels recursos al pla. Finalment us afegim a continuació l’enllaç a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció de plans de voluntariat
 
Programa de voluntariat
Afegim un índex descriptiu dels punts a desenvolupar. També una presentació d’una formació pròpia damunt redacció de programes de voluntariat.
 
Document de compromís
Incorporam un model de document de compromís, un per persones adultes i un altre per persones menors. Afegim també un enllaç a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció de documents de compromís
 
 
Codi Ètic
Trobareu a continuació l’enllaç del Codi Ètic de la Plataforma del Voluntariat, que us pot servir d’ajuda per redactar també el vostre. També la guia-codi ètic de la Plataforma de Voluntariado de Espña que us pot ajudar al mateix. També un altre enllaç a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció dels Codis Ètic
 
Registre de persones voluntàries.
Adjuntam un model de registre en una fulla de càlcul que caldrà personalitzar així com hi hagi la informació d’interès. Afegim l’enllaç a a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció de registre de persones voluntàries
 

Protocol de gestió de conflictes
Adjuntam un model bàsic de protocol de gestió de conflictes.

Règim de reemborsament de despeses

Adjuntam un model de règim de reemborsament de despeses.

Pla de formació
Cada entitat haurà de facilitar la formació que cregui convenient i necessària perquè el seu voluntariat desenvolupi l’acció voluntària. Des de la Plataforma del Voluntariat oferim formacions bàsiques del voluntariat, que pot ser una primera passa alhora de conèixer i contextualitzar el voluntariat. Les inscripcions es fan mitjançant el següent enllaç: Formació PLAVIB
 
Certificació de Participació
Trobareu un model bàsic de certificació de participació
 
Identificació de les persones voluntàries
Aquest material pot tenir formats molt diversos, des de roba (camisetes o guardapits) que indiquin que és persona voluntària a una targeta amb el nom de la persona i l’entitat on desenvolupa el voluntariat
 
Acreditació de competències
En aquest aspecte cal destacar que és un procés que implica molta participació de la persona voluntària ja que aquesta acreditació estarà validada per una entitat externa que cercarà mitjançant entrevistes i altres mètodes de recollida d’informació que unes certes competències han estat assolides durant l’acció voluntària. Per les entitats membre de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears o les entitats que pertanyin de manera directa o indirecta a la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) hi ha el sistema d’acreditació de VOL+. Més informació aquí: Sistema VOL+ de la PVE
 
 
ACOMPANYAMENT I MILLORA
Des de la Plataforma del Voluntariat us podem facilitar suport i acompanyament en la redacció i millora dels documents i dels processos a realitzar. Per tant, quan us hagueu animat a fer les primeres redaccions dels documents, ens el podeu facilitar perquè us farem un retorn amb propostes de canvis per la millora d’aquests.
 
 
PER APROFUNDIR
Des de la PLAVIB, s’ofereixen formacions de gestió del cicle del voluntariat, que més enllà d’afavorir l’adaptació de les entitats a la llei del voluntariat pretén establir la millora del procés i de les accions en cada una de les passes del voluntariat per l’entitat. A més, també hi haurà sessions específiques en relació a la redacció del Pla de Voluntariat. Trobareu la inscripció a la web de la Plataforma del Voluntariat, a l’apartat de la formacions per entitats.
 
 
Per qualsevol dubte ens podeu contactar per aquest mateix correu o al telèfon 900 102 979 (telèfon gratuït d’atenció al voluntariat)
 

DOCUMENTS PER A ENTITATS (DESCÀRREGA)

Aneu a la barra d'eines